Palmentopf 3 Liter

Palmentopf 3 Liter eckig (13,7x13,7x23) schlank

Brutto-Verkaufspreis: 0,51 €
Summe: 0,51 €

Palmentopf 3 Liter - 10 Stk

Palmentöpfe 3 Liter eckig (13,7x13,7-23)

Brutto-Verkaufspreis: 5,49 €
Summe: 5,49 €

Palmentopf 3 Liter - 10 Stk

Palmentopf 3 Liter rund (16,0x20,5)

Brutto-Verkaufspreis: 4,11 €
Summe: 4,11 €

Palmentopf 3 Liter - 100 Stk

Palmentopf 3 Liter eckig (13,7x13,7x23) schlank

Brutto-Verkaufspreis: 48,99 €
Summe: 48,99 €

Palmentopf 3 Liter - 25 Stk

Palmentopf 3 Liter eckig (13,7x13,7x23) schlank

Brutto-Verkaufspreis: 13,99 €
Summe: 13,99 €

Palmentopf 3 Liter - 25 Stk

Palmentopf 3 Liter rund (16,0x20,5)

Brutto-Verkaufspreis: 11,29 €
Summe: 11,29 €

Palmentopf 3 Liter - 50 Stk

Palmentopf 3 Liter eckig (13,7x13,7x23) schlank

Brutto-Verkaufspreis: 26,99 €
Summe: 26,99 €

Palmentopf 3 Liter - 50 Stk

Palmentopf 3 Liter rund (16,0x20,5)

Brutto-Verkaufspreis: 19,49 €
Summe: 19,49 €

Palmentopf 4 Liter

Palmentopf 4 Liter rund (18,8x21,8)

Brutto-Verkaufspreis: 0,45 €
Summe: 0,45 €

Palmentopf 4 Liter

Palmentopf 4 Liter eckig (15,7x15,7x23,3) schlank

Brutto-Verkaufspreis: 0,69 €
Summe: 0,69 €

Palmentopf 4 Liter - 10 Stk

Palmentopf 4 Liter rund (18,8x21,8)

Brutto-Verkaufspreis: 6,99 €
Summe: 6,99 €

Palmentopf 4 Liter - 10 Stk

Palmentöpfe 4 Liter eckig (15,7x15,7-23,3)

Brutto-Verkaufspreis: 5,89 €
Summe: 5,89 €

Palmentopf 4 Liter - 100 Stk

Palmentopf 4 Liter eckig (15,7x15,7x23,3) schlank

Brutto-Verkaufspreis: 61,99 €
Summe: 61,99 €

Palmentopf 4 Liter - 25 Stk

Palmentopf 4 Liter rund (18,8x21,8)

Brutto-Verkaufspreis: 14,99 €
Summe: 14,99 €

Palmentopf 4 Liter - 25 Stk

Palmentopf 4 Liter eckig (15,7x15,7x23,3) schlank

Brutto-Verkaufspreis: 16,99 €
Summe: 16,99 €

Palmentopf 4 Liter - 50 Stk

Palmentopf 4 Liter rund (18,8x21,8)

Brutto-Verkaufspreis: 27,99 €
Summe: 27,99 €

Palmentopf 4 Liter - 50 Stk

Palmentopf 4 Liter eckig (15,7x15,7x23,3) schlank

Brutto-Verkaufspreis: 33,69 €
Summe: 33,69 €

Palmentopf 4 Liter 100 Stk

Palmentopf 4 Liter rund (18,8x21,8)

Brutto-Verkaufspreis: 54,99 €
Summe: 54,99 €

Palmentopf 5,5 Liter

Palmentopf 5,5 Liter rund (19,5x25,5)

Brutto-Verkaufspreis: 0,99 €
Summe: 0,99 €

Palmentopf 5,5 Liter - 10 Stk

Palmentopf 5,5 Liter rund (19,5x25,5)

Brutto-Verkaufspreis: 9,79 €
Summe: 9,79 €

Palmentopf 5,5 Liter - 25 Stk

Palmentopf 5,5 Liter rund (19,5x25,5)

Brutto-Verkaufspreis: 24,99 €
Summe: 24,99 €

Palmentopf 5,5 Liter - 50 Stk

Palmentopf 5,5 Liter rund (19,5x25,5)

Brutto-Verkaufspreis: 45,29 €
Summe: 45,29 €

Palmentopf 5,5 Liter 100 Stk

Palmentopf 5,5 Liter rund (19,5x25,5)

Brutto-Verkaufspreis: 88,99 €
Summe: 88,99 €

Palmentopf 6 Liter - 10 Stk

Palmentopf 6 Liter eckig (18,3x18,3x25,3)

Brutto-Verkaufspreis: 10,79 €
Summe: 10,79 €
Seite 2 von 5